Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Deklaracja Dostępności

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eboi.ts.szczecin.pl.

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- poziom nagłówka jest pomijany
- tekst wydaje się być podpisem tabeli, ale nie jest elementem podpisu
- etykieta formularza jest obecna, ale nie jest poprawnie powiązana z kontrolką formularza
- kontrolka formularza nie ma odpowiedniej etykiety
- nie pojawia się informacja o przyczynie błędu przy próbie wysłania formularza
- można wysyłać formularz z błędnymi (nie logicznymi) danymi
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-03-25
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Spółkę.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy:
pytania@ts.szczecin.pl lub telefoniczny.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Pani Aneta Kucharska
Pani Andżelika Winkler
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
pytania@ts.szczecin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Pani Aneta Kucharska - nr tel. 91 311 41 20
Pani Andżelika Winkler - nr tel. 91 311 41 21

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
1.Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
2.Żądanie powinno zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej żądanie,
2) wskazanie strony internetowej lub jej elementu, który ma być dostępny cyfrowo,
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
3. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
4. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
5. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
6. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.
7. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej ust. 3-6 powyżej stosuje się odpowiednio.
Postępowanie odwoławcze.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
https://www.rpo.gov.pl/

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2021-05-10
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://wave.webaim.org Lista kontrolna do badania dostępności cyfrowej stron www (https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo---lista-kontrolna)
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Dane teleadresowe Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 71-241 Szczecin Ul. Klonowica 5 Tel.: (+48) 91 31 14 100 Fax: (+48) 91 31 14 114 e-mail: pytania@ts.szczecin.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna
1. Budynek Zarządu Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 5 jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.
1) Przed budynkiem, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osoby ze szczególnymi potrzebami.
2) Wejście do budynku jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
3) Przy portierni wydzielono i przystosowano pomieszczenie dla interesantów - Punkt Przyjęć Interesantów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami
4) Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją jednostek organizacyjnych oraz portiernia gdzie można uzyskać ustną informację o miejscu załatwienia sprawy bądź przywołać telefonicznie pracownika Spółki aby podjął interesanta w innej dostępnej lokalizacji (załatwić sprawę bez konieczności przemieszczania się po budynku).
5) Pisemnie wnioski można złożyć do skrzynki na korespondencję, umieszczoną przy portierni.
6) Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
7) W budynku znajduje się oznakowanie pismem Braille'a ułatwiające dotarcie do wskazanych pokoi przez osoby niewidome i niedowidzące.
8) Praca Spółki jest zorganizowana tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się pracownicy i mieszkańcy załatwiana była na parterze budynku (Kancelaria, Dział Kadr i Szkolenia, Dział Administracyjny oraz stanowisko ds. BHP i Ochrony Środowiska).
9) Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
10) Kolorem kontrastowym oznaczono krawędzie stopnia pierwszego i ostatniego schodów.
11) W budynku umieszczono tablice informacyjne na ścianach w korytarzach i nad odpowiednimi drzwiami, pomieszczeń takich jak, np.: kancelaria, sekretariaty, informacja, kasa.
12) Osobami wyznaczonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnością są pracownicy Kancelarii:

Pani Aneta Kucharska – nr tel. 91 311 41 20
Pani Andżelika Winkler – nr tel. 91 311 41 21

Prosimy o kontakt co najmniej 1 dzień przed wizytą w Spółce w celu szczegółowego omówienia współpracy w dniu wizyty.

Nie zapewniamy informacji przetłumaczonych na polski język migowy.
W Spółce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (na miejscu i online).

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
W miarę możliwości Spółka zobowiązuje się do wdrożenia racjonalnych usprawnień umożliwiających lepszy dostęp dla osób o szczególnych potrzebach.